PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika

 

Viimati muudetud: 28.04.2020

 

  1. Üldine

1.1. Käesolev dokument on ettevõtte LapaDuu OÜ (edaspidi „LapaDuu“) privaatsuspoliitika („Privaatsuspoliitika“), mis kirjeldab, kuidas LapaDuu töötleb enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid.

1.2. Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või elukoha aadress.

1.3. Kliendi rahulolu on LapaDuu suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb LapaDuu klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele. Eelkõige lähtub LapaDuu isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) sätestatud kohustustest.

1.4. Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

2. Vastutav töötleja

2.1.  Andmesubjekti isikuandmete vastutav töötleja on LapaDuu OÜ, registrikood 14842122, aadress Pärnu mnt 129b-14, 11314 Tallinn, Eesti.

2.2. LapaDuu OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, LapaDuu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2.3.  Kontaktandmed vastutava töötlejaga ühenduse võtmiseks: telefon 53702287, e-post: lapaduu kontakt

  1. Isikuandmete volitatud töötlejad

3.1. Selleks, et kliente edukalt teenindada, kaasab LapaDuu teatud juhtudel enda tegevusse isikuandmete volitatud töötlejaid. Isikuandmete volitatud töötlejateks on meie nõustajad ning ettevõtted, kes osutavad LapaDuu’le erinevaid teenuseid, mis toetavad LapaDuu äritegevust (näiteks ettevõtted, kes osutavad IT teenust), samuti muud koostööpartnerid (sh Maksekeskus AS, kellele edastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed), kes töötlevad isikuandmeid meie seatud eesmärkide saavutamiseks, LapaDuu’lt saadud juhiste alusel.

  1. Isikuandmete vastuvõtjad

4.1.  Teatud juhtudel, eelkõige juhul, kui see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, peab LapaDuu edastama andmesubjekti isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas tulenevalt maksualastest ja sotsiaalkindlustusega seonduvates õigusaktidest. LapaDuu edastab andmesubjekti isikuandmeid vastuvõtjatele, järgides sealjuures GDPR-is ettenähtud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Samuti järgib LapaDuu isikuandmete edastamisel vastuvõtjatele ka kõiki GDPR-is ja muudes andmekaitsealastes õigusaktides ettenähtud kohustusi.

5. Töödeltavate isikuandmete liigid

5.1.  LapaDuu töötleb järgmisi isikuandmeid:

5.1.1. nimi ja perekonnanimi;

5.1.2 aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muud kontaktandmed;

5.1.3 krediitkaardi andmed;

5.1.4. LapaDuu veebilehe kasutaja IP-aadress;

5.1.5. andmed kliendi poolt sooritatud ostude kohta;

5.1.6. muud andmed, mida andmesubjektid on LapaDuule vabatahtlikult avaldanud (nt isikuandmed, mille kliendid on LapaDuuile avaldanud kliendi tagasiside ankeetidel).

  1. Isikuandmete töötlemise

6.1. LapaDuu töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

6.1.1. toodete müümine klientidele. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on siin GDPR    artikkel 6 lg 1 punkt b või punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi vastata andmesubjekti päringutele);

6.1.2. turundustegevuste jaoks, sealhulgas otseturunduse tegemiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (otseturunduse ettevalmistamine, vastutava töötleja õigustatud huvi enda müügitegevuse edendamiseks), artikkel 6 lg 1 punkt a (otseturunduse saatmine) või muu seaduses sätestatud alus;

6.1.3. suhtlemine klientidega ja potentsiaalsete klientidega, sh arveldamine ja pretensioonide lahendamine. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b või asjakohasel juhul artikkel 6 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi vastata andmesubjekti päringutele);

6.1.4. LapaDuu’le seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c;

6.1.5. küsitluste läbiviimine klientidelt tagasiside saamiseks ja teenuse parendamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi enda toodete parendamiseks);

6.1.6. klientidelt tagasiside saamine ja selle analüüsimine. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (vastutava töötleja õigustatud huvi enda toodete parendamiseks).

  1. Küpsiste kasutamine

7.1. LapaDuu veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada kasutajamugavus, sealhulgas kasutaja ostukorvi sisu meeldejätmiseks. Enne küpsiste paigaldamist veebilehe külastaja brauserisse peab veebilehe külastaja küpsiste kasutamisega nõustuma.

7.2. Veebilehe kasutajal on alati võimalik muuta küpsiste seadeid enda brauseris.

7.3. Juhul, kui kasutaja ei nõustu küpsiste paigaldamisega enda brauserisse, võib veebilehe kasutamise mugavus olla häiritud.

  1. Andmesubjekti õigused

8.1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

8.1.1. õigus tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega;

8.1.2. õigus isikuandmete parandamisele;

8.1.3. õigus isikuandmete kustutamisele;

8.1.4. õigus isikuandmete ülekandmisele;

8.1.5. õigus, et andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

8.1.6. õigus võtta tagasi LapaDuu’le isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek).

8.2. Kui LapaDuu töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.

8.3. Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis LapaDuu isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab LapaDuu teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel eesmärkidel, juhul, kui LapaDuu’l on selleks sobiv õiguslik alus.

8.4. Kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitsealase järelevalveasutuse poole juhul, kui andmesubjekt leiab, et LapaDuu rikub tema isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte.

8.5. Juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. LapaDuu lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu(d) õiguslik(ud) alus(ed) (nt andmesubjektiga sõlmitud leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.

  1. Isikuandmete turvalisus

9.1. LapaDuu hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed rangelt konfidentsiaalsena ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.

9.2. LapaDuu rakendab isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis võtavad arvesse isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele.

  1. Muu

10.1. LapaDuu vaatab käesolevat Privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Viimane versioon Privaatsuspoliitikast on alati kättesaadav LapaDuu veebilehel. LapaDuu teavitab andmesubjekte Privaatsuspoliitika uuendamisest ning küsib, kas andmesubjekt nõustub muudatustega.

10.2. Juhul, kui andmesubjektil on küsimusi selle osas, kuidas LapaDuu tema isikuandmeid töötleb, saab andmesubjekt võtta LapaDuu’ga ühendust punktis 2 märgitud kontaktandmeid kasutades.